openspace-hop-trien-khai-ke-hoach-du-an-khach-hang-12
TIN TỨC/Văn hóa công ty

CÁC BUỔI HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, DỰ ÁN KHÁCH HÀNG

Hình ảnh toàn bộ nhân sự của các phòng ban liên quan họp để nghe triển khai các dự án mới và lên phương án thiết kế và các giải pháp tối ưu cho Khách hàng của Openspace!